KIM Sapuro Kebulen

Seni Ketoprak Abdi Budaya
Metro Pekalongan

Seni Ketoprak Abdi Budaya Antarkan KIM Sapuro Kebulen Raih Juara 2